Save and Share

Go cơ bản

Image

Các kiểu dữ liệu trong go

  • Cơ bản: số (int, float, complex), chuỗi (string) và boolean
  • Tập hợp: mảng (array) và cấu trúc (struct)
  • Tham chiếu: pointer, slice, map, function và channel
  • Giao diện (interface)

Số nguyên, số thực và luận lý (boolean)

  • Số nguyên có dấu: int8, int16, int32 …

Unit Test cơ bản

Image

Unit test là gì ?

  • Unit test - Kiểm thử mức đơn vị là một mức kiểm thử phần mềm với mục đích dùng để kiểm tra kiến trúc nội tại của chương trình. Đây là mức kiểm tra nhỏ nhất trong quy trình kiểm thử phần mềm.

  • Unit - Đơn vị phần …

Golang cơ bản (Giới thiệu và cài đặt)

Image

Tổng quan

  • Golang, còn được gọi là Go, là một ngôn ngữ lập trình biên dịch hướng hệ thống (systems-oriented) mã nguồn mở (open source) sử dụng cú pháp cấp cao tương tự như ngôn ngữ kịch bản được thiết kế và phát triển bởi Google vào năm 2007 để …

Ứng dụng web SO SÁNH VIỆC

Demo là một ứng dụng web phân tích việc làm trong lĩnh vực CNTT.

Image

Mô tả vấn đề

  • Từ nhu cầu của bản thân sinh viên để tìm việc, nhưng mỗi trang web việc làm có cách sử dụng hơi khác nhau, khiến mình rất mệt mỏi khi đi qua …